In het onderzoek Jeugdhulp bij de Huisarts verzamelden Accare, Molendrift en Karakter op een uniforme wijze gegevens bij Praktijkondersteuners Jeugd in hun werkgebied. Door bij een grote groep Praktijkondersteuners Jeugd op dezelfde wijze data te verzamelen, creëerden we schaalgrootte, vergelijkbaarheid en voldoende variatie om resultaten te genereren die breder toepasbaar zijn dan enkel in de lokale context. Met deze gegevens wilden we leren over de functie van Praktijkondersteuner Jeugd: welke kenmerken heeft de functie in de praktijk, wat zijn de resultaten van de inzet van de Praktijkondersteuner Jeugd en wat zijn de ervaringen van betrokken professionals en cliënten (zie box 2)? Op basis daarvan doen we aanbevelingen om de functie van Praktijkondersteuner Jeugd verder te ontwikkelen. 

De gegevens zijn ook gebruikt voor lokale (tussen)evaluaties en (tussen)rapportages. Bijvoorbeeld omdat de betrokken gemeenten en zorgaanbieders inzichtelijk wilden maken welk type jeugdigen hun Praktijkondersteuners Jeugd begeleiden en welke jeugdigen verwezen worden. Tussentijdse evaluaties werden benut om knelpunten op te lossen en goede ervaringen te delen. Deze actie-ondersteunende aard van het onderzoek maakte dat deelname niet alleen op lange termijn nuttige opbrengsten had, maar ook op korte termijn kon bijdragen aan de kwaliteit van de pilots. 

Box 2 Onderzoeksvragen:

 • Welke kenmerken heeft de functie van Praktijkondersteuner Jeugd, in termen van
  • Achtergrond van professionals;
  • Positionering van de functie
  • Logistieke werkwijze?
 • Wat zijn de resultaten van de inzet van de Praktijkondersteuner Jeugd, in termen van:
  • Instroom en uitstroom van cliënten;
  • Zorgactiviteiten;
  • Samenwerking met het lokale veld (bv. CJG, wijk- of gebiedsteam, scholen)?
  • Wat zijn de ervaringen van jeugdigen en ouders met de Praktijkondersteuner Jeugd?
  • Welke aandachtspunten voor de inzet van een Praktijkondersteuner Jeugd leveren de bevindingen bij onderzoeksvraag 1 t/m 3 op?
In samenwerking met: